شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ آه از غریبی زمینه ۶.۶ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۸۰۲ ۱۳۰۸
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ منو ببین ابر بارونم شور ۶.۷ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۵۳۲۷ ۲۴۷۸
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ کبوتر بقیع شدم امشب واحد ۶.۳ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۱۰۸۱ ۹۰۹