شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ یه آه سرد زدن زمینه ۷.۷ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۲۲ ۵۷۴
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ السلام ای حجت حق بر زمین واحد ۳.۷ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۳۲۵ ۳۱۱
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ بال و پرم سوخته شد پای غم تو واحد ۸.۱ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۴۷۰ ۳۹۳
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ یه شب تفأل زدم به چشمای خیس تو شور ۵.۹ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۱۴۵۹ ۷۷۹