تخریب بقیع ۱۳۹۷

تخریب بقیع ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۷ باز چشمام داره می باره شور ۴ ۴:۰۹ ۱ ۱ ۴۴۶۴ ۳۷۶۹
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۷ گرد و غبار غم زده خیمه به سینه ام واحد ۷.۲ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۳۳۵۳ ۲۷۹۰
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۷ نور ستاره ای شمع شب منه شور ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۲۲۳۸ ۲۸۴۶