شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ خورشید پشت ابر پنهون بود روضه ۸.۴ ۹:۰۳ ۰ ۰ ۱۴۲۸ ۶۶۴
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ دوباره غوغا شد روضه ۴.۱ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۸۳۷ ۶۵۹
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ مردی غروب کرد زمینه ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۱۴۰۱ ۱۰۶۹
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ از دلم یه کبوتر تا مزار تو پر زد زمینه ۶.۲ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۲۲۴۸ ۱۵۵۲
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ آسمان است و زمین دور سرش می گردد واحد ۳.۴ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۱۱۴۵ ۹۵۵