شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ چون مهر به نور خود پیدایی و پنهانی مناجات ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۱۹۵۴ ۷۰۰
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ آسمون چشمام همرنگ پاییزه روضه ۹.۲ ۹:۴۹ ۰ ۰ ۹۱۱ ۶۵۲
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ برای غربتش بخون ای روضه خون زمینه ۹.۲ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۲۴۹۵ ۱۵۱۹
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ غریبی می کنم با هر کسی که شور ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۲۵۱۷ ۱۵۰۳