شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ ببین بی قراره دل دختر تو روضه ۶.۹ ۷:۲۲ ۰ ۰ ۱۳۲۰ ۵۶۱
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ روح و ریحان منی آقا شور ۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۲۹۵۵ ۱۵۱۲
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ بعد یه چند روز دعا و راز و نیاز واحد ۶.۶ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۸۲۰ ۶۸۱
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ چه اضطراب و چه باکی ز آفتاب قیامت شور ۸.۲ ۸:۵۲ ۰ ۰ ۱۶۶۲ ۱۲۱۰