تخریب بقیع ۱۳۹۷

تخریب بقیع ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۷ خونه خدا سیه پوشه زمینه ۷.۶ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۲۱۷۰ ۱۱۹۰
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۷ نفس می کشم من به عشق کربلا شور ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۵۹۰۶ ۲۷۵۱
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۷ جنت خاکی دلم واحد ۶.۱ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۱۲۷۲ ۱۰۰۵
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۷ زائرتم با یه سلام واحد ۴.۱ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۵۷۱۱ ۲۰۵۸
۵ تخریب بقیع ۱۳۹۷ به دام غم تو صیدم و صیادی تک ۳.۵ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۱۰۸۴ ۹۹۰