تخریب بقیع ۱۳۹۷

تخریب بقیع ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۷ خونه خدا سیه پوشه زمینه ۷.۶ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۲۲۱۸ ۱۴۱۰
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۷ نفس می کشم من به عشق کربلا شور ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۷۲۴۴ ۳۱۷۵
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۷ جنت خاکی دلم واحد ۶.۱ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۱۳۷۶ ۱۲۲۴
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۷ زائرتم با یه سلام واحد ۴.۱ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۶۸۵۸ ۲۴۹۲
۵ تخریب بقیع ۱۳۹۷ به دام غم تو صیدم و صیادی تک ۳.۵ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۶۴ ۱۲۰۵