تخریب بقیع ۱۳۹۷

تخریب بقیع ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۷ صدای شیون و صدای نوحه ها زمینه ۸.۲ ۸:۳۴ ۱ ۱ ۲۲۱۵ ۱۴۰۶
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۷ شامل رحمت حسنم شور ۴.۱ ۴:۰۳ ۱ ۱ ۱۸۶۴ ۱۴۵۱
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۷ دلم گرفته از حال و هوای این روزا شور ۶.۱ ۶:۱۲ ۱ ۱ ۵۲۲۷ ۲۵۱۲