میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷

از محمد فصولی الكربلائي، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ باز راه ما به در خونه یه کریم افتاده سرود ۷.۳ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۲۱۱۹ ۱۲۷۸
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ اگه غم نداری با علی سرود ۵.۸ ۶:۰۹ ۰ ۰ ۱۳۰۷ ۱۱۵۰
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ با خوب و بد گدا می سازه سرود ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۷۷۵ ۱۲۳۷
۴ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ طوفان حسن جانه سرود ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۳۹۶۹ ۱۵۷۲
۵ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ الله الله مولود الحسن | عربی سرود ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۳۳۶۹ ۱۵۵۴