شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ بعد تو بابا کار من تنها ناله و اشک و غمه زمینه ۶.۴ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۶۱۲ ۳۵۶
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ راه روضه هات به جنته واحد ۱۰.۹ ۱۱:۳۸ ۰ ۰ ۳۴۰ ۳۳۸