شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ بعد تو بابا کار من تنها ناله و اشک و غمه زمینه ۶.۴ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۴۰۴۸ ۱۴۰۸
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ راه روضه هات به جنته واحد ۷.۶ ۸:۰۲ ۰ ۰ ۲۰۳۷ ۱۱۹۹