شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ از آسمونا صدای حی علی العزا رسید زمینه ۴.۹ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۵۶۴ ۸۳۱
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ ای خداوند کرم شور ۵.۶ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۳۵۴۰ ۱۹۷۰
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ من زار علی ام واحد ۵.۸ ۵:۵۹ ۰ ۰ ۸۷۸ ۷۵۴