شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ بی کس و آواره منم زمینه ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۵۴ ۹۸۹
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ عبد تو بودن عزته تک ۲.۱ ۲:۰۰ ۰ ۰ ۶۷۸ ۷۵۶
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ الله اکبر به یل خیبر شور ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۲۳۵ ۱۰۹۷
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ اگه خیلی به خودم بد کردم شور ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۱۷۴۴ ۱۴۲۷