شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ بی کس و آواره منم زمینه ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۲۰ ۸۷۸
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ عبد تو بودن عزته تک ۲.۱ ۲:۰۰ ۰ ۰ ۶۳۱ ۶۶۱
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ الله اکبر به یل خیبر شور ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۱۳۰ ۹۶۷
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ اگه خیلی به خودم بد کردم شور ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۱۵۵۸ ۱۲۹۰