شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ شب قدر آخر اومد مناجات ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۱۸۴۲ ۶۴۲
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ بهار قلب من اذان بگو زمینه ۷.۱ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۳۶۸۸ ۱۷۱۴
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ می دونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده شور ۳.۴ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۴۲۶۳ ۲۰۳۶