شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ پشت در با شتاب می آیند زمینه ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۵۴۸ ۳۸۴
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ الله اکبر به یل خیبر زمینه ۴.۵ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۵۵۱ ۴۳۴
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ میگم علی غیر ممکن میشه ممکن شور ۳.۲ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۵۳۶ ۵۴۷
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ اونی که نگاهش دلبره شور ۳ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۴۰۳ ۵۲۹
۵ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ گذر ثانیه ها با خیال تو چه خوبه شور ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۵۹۰ ۵۹۳
۶ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ گم شده نوکرت توی دنیا شور ۵.۵ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۵۴۸ ۶۷۷