شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ ای وای سایه سرم از دست می رود روضه ۵.۱ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۱۹۷۴ ۶۷۷
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ رفته رقیه از حال زمینه ۶.۳ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۲۵۷۳ ۱۶۱۱