شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ فتادم از پا ز ناتوانی واحد ۶.۲ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۳۳۲ ۷۵۷
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ دلتنگ حرم کرب و بلاتم واحد ۵.۶ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۸۶ ۹۰۳
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ دم اذون وقتی که پر عطش هست لبام شور ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۱۳۰۲ ۱۰۸۲