شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ من با تو بال و پر گرفتم یا الهی مناجات ۱.۹ ۱:۵۵ ۰ ۰ ۲۲۰۶ ۷۰۱
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ مولا تب و تاب منی زمینه ۸.۲ ۸:۴۶ ۰ ۰ ۳۴۶۱ ۲۰۲۸
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ پیچیده تو اتاق باز بوی فاطمه شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۳۱۳۶ ۱۹۳۲