شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ شب مناجات و شب عشق و جنون زمینه ۵.۵ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۳۰۱۳ ۱۷۴۷
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ می خوام بگم من اینو با افتخار شور ۶.۳ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۴۶۰۰ ۲۸۲۴
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ پادشاهم حسینه واحد ۶.۲ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۱۹۴۱ ۱۶۱۰
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ دهن وا کرده بازم یه بغضی توی سینه تک ۳.۱ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۳۰۳۳ ۲۰۸۴
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ ارباب مرا دریاب شور ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۷۱۰ ۳۹۳۵