شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ شب دیدار دلبر است امشب روضه ۱۳.۵ ۱۴:۲۴ ۰ ۰ ۲۷۰۳ ۱۲۵۵
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ داره می لرزه دست و پام از شوق دیدن زهرا زمینه ۷.۲ ۷:۳۰ ۰ ۰ ۵۸۱۲ ۳۲۰۲
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ تنهای تنها و بی محرم راز واحد ۷.۵ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۴۳۱۶ ۲۲۵۹