شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ تاریک شبهام غمه تو قلبم زمینه ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۱۸۷۳ ۷۶۹
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ شب و روزای توبه و اشکه شور ۵.۹ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۰۱۹ ۸۸۰
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ دلم رو نشون کردی شور ۶.۴ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۷۰۸ ۷۰۵
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ دل ابرا خونه شور ۶ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۶۹۴ ۶۲۶
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۷ صبح طلوعم اگه نباشی هر دم شور ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۹۴۲ ۶۴۴