شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ یه رعیت امشب اومده مناجات ۵.۷ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۱۱۹ ۱۴۴۳
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ پیچیده در زمین و آسمان ندا یا حیدر زمینه ۷.۴ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۵۶۷۹ ۳۱۹۹
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ بوسه سرخ خورشید روی گنبد طلا شور ۵.۹ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۳۸۶۸ ۲۵۴۴