شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ کجا میری پر دلهرم بابا زمینه ۵.۷ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۸۶۰۳ ۴۲۱۳
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ میگن بهم قبول داری تو این حرفو شور ۵.۴ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۸۴۰۵ ۴۷۸۶
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ دلم نیمه شب ناله غم گرفت واحد ۶ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۶۲۹۴ ۳۴۲۰
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ کربلا قبله رازم واحد ۲.۹ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۳۷۴۱ ۱۳۴۳
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ دوا درمون من تک ۳.۹ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۲۷۷۷ ۱۲۱۰
۶ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ منم و حال و هوای شور ۴.۵ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۴۵۱۱ ۱۸۵۴