میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ تو همون خورشیدی که از پشت ابرا اومدی سرود ۴.۱ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۴۷۳ ۴۴۸
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ خیلی بهت میاد سروری و دلیری سرود ۲.۳ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۳۹۴ ۴۱۸
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ بارون نم نم داره می باره دوباره سرود ۴.۱ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۵۴۷ ۴۲۱
۴ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ یا حسن یا حسن من زندگیمو بیمه کرده سرود ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۴۸۵ ۴۴۰