میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ نیمه ماه اومده سرود ۵.۶ ۵:۵۱ ۱ ۱ ۹۳۰ ۵۳۷
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ جانان جانان جانانه سرود ۳ ۳:۰۰ ۱ ۱ ۶۱۴ ۵۱۹
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ ماه خدا کامل شده سرود ۸ ۸:۲۸ ۱ ۱ ۴۸۸ ۴۳۶
۴ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ میگم یا حسن تا که آسمون دراشو روی من وا کنه سرود ۸.۱ ۸:۳۶ ۱ ۱ ۶۶۰ ۴۹۱
۵ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۷ سالیانی است که هستیم گرفتار کریم مدح ۱۰.۲ ۱۰:۴۸ ۱ ۱ ۶۳۸ ۳۵۶