۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ اگه نوکرم توی هیئت نگاه تو بوده زمینه ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۴۴۱ ۱۶۹۹
۲ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ کاش بشه روز وصالت برسه واحد ۶.۴ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۲۰۶۴ ۱۴۹۸
۳ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ دستی سرم بکش ای سایه سرم شور ۷.۶ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۴۶۱۳ ۲۳۰۷