میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷

میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷ همه دنیای حسین سرود ۵.۴ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۸۶۵ ۱۰۴۶
۲ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷ دو چشم حوریه ای رو به آسمان وا شد مدح ۵.۳ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۵۳۷ ۵۷۲
۳ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷ دوره غربت دلم سر شد مدح ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۳۹۹ ۵۴۶
۴ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷ رقیه قبله حاجاتی سرود ۸.۸ ۹:۲۶ ۰ ۰ ۸۳۲ ۸۴۵
۵ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷ اومده اونی که صحنش قبله گه عاشقان سرود ۳.۵ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۷۵۱ ۷۴۵
۶ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷ نام تو نُقل دهنم شور ۵.۲ ۵:۲۶ ۱ ۱ ۷۲۲۸ ۱۷۵۰
۷ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۷ تو بودی زمانی که دنیا نبود مدح ۵.۴ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۹۱۸ ۷۸۱