۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ همه میرن کسی نمی مونه زمینه ۶.۱ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۳۲۲۲ ۱۶۶۵
۲ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ دوباره یاد قدیما کردم شور ۱۰.۵ ۱۱:۱۳ ۰ ۰ ۶۰۹۷ ۲۹۸۲
۳ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز واحد ۴.۶ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۶۴۶ ۱۰۵۸
۴ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ قرارم باش نگارم باش شور ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۶۰۵۸ ۲۵۲۳