میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

از محمد فصولی الكربلائي، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ اشرقت الدنيا | عربی ، فارسی سرود ۷.۷ ۸:۱۴ ۰ ۰ ۴۳۹ ۱۸۴
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ جلوه گر قامت ختمی مآب مدح ۹ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۳ ۵۸
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ صلی الله علیک یا بقیة الله فی ارضه سرود ۳.۶ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۱۷۸ ۱۶۶
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ بیا ماه دلارا اومده سرود ۸.۶ ۹:۱۱ ۰ ۰ ۱۶۲ ۱۵۷
۵ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ ترد يا سيدي واتعود | هوسه عربی ، فارسی سرود ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۲۱۵ ۱۶۴
۶ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ حيرة وصفك حيرة | عربی ، فارسی سرود ۴.۹ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۶ ۱۶۸