میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

از محمد فصولی الكربلائي، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵۶ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ اشرقت الدنيا | عربی ، فارسی سرود ۷.۷ ۸:۱۴ ۰ ۰ ۴۰۳۸ ۱۴۶۳
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ جلوه گر قامت ختمی مآب مدح ۹ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۱۹۹۷ ۷۴۷
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ صلی الله علیک یا بقیة الله فی ارضه سرود ۳.۶ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۲۹۵۹ ۱۳۸۹
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ بیا ماه دلارا اومده سرود ۸.۶ ۹:۱۱ ۰ ۰ ۴۲۲۲ ۱۷۶۷
۵ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ ترد يا سيدي واتعود | هوسه عربی ، فارسی سرود ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۳۷۳۰ ۱۴۵۶
۶ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ حيرة وصفك حيرة | عربی ، فارسی سرود ۴.۹ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۵۰۵۳ ۱۷۱۱