میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ امشب لبالب می شود دخل همه خمارها سرود ۸.۸ ۹:۱۳ ۰ ۰ ۶۱۰۱ ۲۳۶۹
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ در این سینه تیر محبت نشسته مدح ۵.۵ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۳۱۶۰ ۱۴۶۲
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ همه دنیا کجا و لطف دستات سرود ۳.۱ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۴۱۶۸ ۲۱۳۲
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ از شوق می میرم اگه بگن اونی که می خواستی همینه سرود ۵ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۵۰۳۲ ۲۷۰۰