میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ شب عشق و شب باغ و گلشن سرود ۴.۹ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۴۷۱۶ ۲۰۲۲
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ ز اوج آسمان های خداوندی ندا آمد مدح ۱۱.۷ ۱۲:۲۷ ۰ ۰ ۲۴۴۳ ۱۱۴۳
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ تو آسمونا آئینه بندونه سرود ۸.۴ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۳۸۲۶ ۲۱۵۵
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ من خزون خشک و زردم آقا سرود ۱۱.۸ ۱۲:۳۲ ۰ ۰ ۴۹۰۳ ۲۴۵۳