میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷ مجنون به هوات در به دره سرود ۲.۷ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۶۴۱ ۳۷۸
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷ ماشاءالله فتبارک الله سرود ۴.۱ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۴۰۴ ۳۷۲
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷ اربابمه اون که روح لحظات بندگیمه سرود ۵.۷ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۳۰۸ ۲۷۷
۴ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷ شب سجده می کند به چلیپای موی تو سرود ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۲۸۷ ۲۶۸
۵ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷ یه جور ویژه و خاص سحر که حرم میرم سرود ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۳۶۶ ۲۹۲