میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷ امشب زمین شده عرش اعلا سرود ۵.۶ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۳۱۸۵ ۱۳۱۸
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۷ پا تا سر پیغمبر سرود ۵.۲ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۱۸۳۵ ۱۲۶۲