میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷

میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷ شاه شمشاد قدان سرود ۴.۱ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۴۲۸۳ ۱۷۸۸
۲ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷ قبله حاجاتی روح مناجاتی سرود ۴.۶ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۲۰۸۳ ۱۴۱۳
۳ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷ به چشم غیرت به تیغ صولت مدح ۴.۳ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۱۵۷۴ ۸۵۲
۴ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷ ای صاحب علم سرود ۳.۴ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۱۶۵ ۱۱۷۵
۵ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷ امشب شب رحمته سرود ۱۲.۳ ۱۳:۱۵ ۰ ۰ ۳۹۳۰ ۱۷۰۲
۶ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷ اربابمه اون که روح لحظات بندگیمه سرود ۵.۶ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۲۸۲۰ ۱۴۳۹
۷ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۷ ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده سرود ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۲۱۱۷ ۱۴۰۰