میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۲۸ دقیقه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ صرت مجنونک | عربی ، فارسی سرود ۷.۱ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۲۰۲۸ ۱۱۲۷
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ من با همه اعتقاد سرود ۸.۱ ۸:۴۰ ۰ ۰ ۹۱۶ ۸۸۱
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ سلام یار و یاور حسین سرود ۳.۱ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۷۹۷ ۷۱۹