میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ دلی دارم و خانه بوتراب است مدح ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۶۳۲ ۴۱۷
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ شب عید و شادن شیعه های مولا سرود ۷.۱ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۶۱۱ ۵۲۰
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ به گوش آسمون بازم سرود ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۵۷۹ ۵۶۶
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ یا قاهر العدو یا والی الولی سرود ۴.۶ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۶۸۱ ۷۱۰
۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ یل با غیرت اباالفضل سرود ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۷۹۵ ۶۵۸