میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ دلی دارم و خانه بوتراب است مدح ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۶۰۲ ۳۱۵
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ شب عید و شادن شیعه های مولا سرود ۷.۱ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۵۷۵ ۳۹۱
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ به گوش آسمون بازم سرود ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۵۲۶ ۴۲۸
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ یا قاهر العدو یا والی الولی سرود ۴.۶ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۹۲۵ ۵۰۰
۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ یل با غیرت اباالفضل سرود ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۶۲۹ ۵۲۱