میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ دلی دارم و خانه بوتراب است مدح ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۵۲۲ ۲۵۸
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ شب عید و شادن شیعه های مولا سرود ۷.۱ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۵۵۴ ۳۳۴
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ به گوش آسمون بازم سرود ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۴۵۵ ۳۵۹
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ یا قاهر العدو یا والی الولی سرود ۴.۶ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۶۱۰ ۳۹۴
۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ یل با غیرت اباالفضل سرود ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۵۵۰ ۴۴۸