میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۷ صد گره بر هر گره در کار اگر داری کم است مدح ۱۲.۷ ۱۳:۲۳ ۰ ۰ ۱۷۰۶ ۵۸۱
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۷ من که دلداده آل پیغمبرم سرود ۵.۶ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۷۲۲ ۱۱۰۲