میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۷ صد گره بر هر گره در کار اگر داری کم است مدح ۱۲.۷ ۱۳:۲۳ ۱ ۱ ۲۶۱۰ ۱۰۲۹
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۷ من که دلداده آل پیغمبرم سرود ۵.۶ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۲۳۴۲ ۱۷۰۱