میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ حب الحسین ۱۰ ۱۰:۳۸ ۱ ۱ ۱۶۷۸ ۵۵۹
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ هر چه بادا باد اما عشق باد مدح ۱۳.۹ ۱۴:۴۸ ۱ ۱ ۱۱۳۵ ۵۶۷
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ سر می ذارم رو خاک قدماش سرود ۵.۹ ۶:۰۳ ۱ ۱ ۲۰۲۲ ۱۲۸۸
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۷ ای عشق شور انگیز سرود ۵.۸ ۵:۵۹ ۱ ۱ ۱۷۹۱ ۱۰۹۲