شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ گریونه آسمون واسه احوال من زمینه ۷.۵ ۷:۴۳ ۰ ۰ ۱۷۶۹ ۱۰۵۹
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ ای که نسیم تو از قدیمه شور ۶.۳ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۲۸۱۴ ۱۶۲۰
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ در کنج زندان بلا جان می سپارم واحد ۴.۸ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۸۹۰ ۷۹۵
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ ای که مسجد به کلام تو معطر می شد شعرخوانی ۶.۷ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۵۸۶۰ ۱۳۰۰