شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ میون این قفس هی می زنم نفس نفس زمینه ۴ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۱۸۱۱ ۱۵۴۸
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ ای وای از زندگانیم شدم سیر واحد ۶.۱ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۹۶۰ ۱۰۸۹
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ آقا بیا که روضه موسی بن جعفر است واحد ۳.۸ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۸۹۴ ۹۸۶
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ به تو فکر می کنم وقتی می رفتی میدون شور ۸ ۷:۵۰ ۰ ۰ ۶۷۶۹ ۲۹۱۲