شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ غربت زندون من طعنه به غم می زنه زمینه ۵.۸ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۷۸۷ ۵۱۹
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ آقا تو دلم دریای غمه شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۷۵۶ ۶۷۴
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ ای امید همه ای چاره حیرانی ها واحد ۳.۱ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۳۰۲ ۳۷۶
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ گدای موسی بن جعفرم شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۴۰۲ ۴۶۸