شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ زیر سنگینی زنجیر سرش افتاده روضه ۳.۵ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۱۰۰۶ ۳۶۲
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ فلک خون می باره زمینه ۶.۱ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۱۱۸۰ ۷۹۰
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد واحد ۳ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۷۰۲ ۴۱۸
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ گرچه عمری در غریبستان زندان پرپرم واحد ۲.۵ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۵۹۴ ۴۰۶