۲۳ اسفند ۱۳۹۶

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ وقتی زیر علمم دل با تو هم نفسه شور ۵.۵ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۳۳۳۱ ۱۹۷۲
۲ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ رفته بودم به زیارت که حرم گفت حسین واحد ۵.۷ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۲۱۰۳ ۱۳۴۸
۳ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ باران اشک است اینکه می بینی به دامان است شعرخوانی ۶.۲ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۸۳۲ ۷۴۲
۴ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ صاحب قلب اباالفضل ساکن کربلا حسینه شور ۴.۸ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۲۹۸۰ ۱۹۷۷