۲۳ اسفند ۱۳۹۶

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ وقتی زیر علمم دل با تو هم نفسه شور ۵.۵ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۱۷۷۶ ۸۶۵
۲ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ رفته بودم به زیارت که حرم گفت حسین واحد ۵.۷ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۸۱۰ ۴۹۱
۳ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ باران اشک است اینکه می بینی به دامان است شعرخوانی ۶.۲ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۲۹۳ ۲۱۷
۴ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ صاحب قلب اباالفضل ساکن کربلا حسینه شور ۴.۸ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۱۱۸۲ ۷۷۹