میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ من هلاکتم به علی قسم سرود ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۱۸۳۷ ۹۹۴
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ خدا می خواست چشم او فقط عین الیقین باشد مدح ۱۰.۶ ۱۱:۲۰ ۰ ۰ ۷۹۴ ۵۱۹
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ با حال دل یا علی یقه چاک زد حرم سرود ۶.۷ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۱۱۶۹ ۷۵۱
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ نور مصلی یا علی یا علی یا علی سرود ۸.۹ ۹:۲۷ ۰ ۰ ۱۳۳۵ ۹۳۲