میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ من هلاکتم به علی قسم سرود ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۲۲۹۵ ۱۱۹۹
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ خدا می خواست چشم او فقط عین الیقین باشد مدح ۱۰.۶ ۱۱:۲۰ ۰ ۰ ۱۰۱۶ ۶۴۳
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ با حال دل یا علی یقه چاک زد حرم سرود ۶.۷ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۱۴۰۸ ۹۰۳
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ نور مصلی یا علی یا علی یا علی سرود ۸.۹ ۹:۲۷ ۰ ۰ ۱۷۵۳ ۱۱۶۱