میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷ دوباره سرم در هوای شماست مدح ۶.۵ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۸۶۶ ۴۷۹
۲ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷ به هم رسید امشب دلبر و دلداده سرود ۶.۱ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۸۵۷ ۶۶۳
۳ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷ رسیدی بین آغوش رقیه در شعف باشی مدح ۳.۱ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۳۹۴ ۴۴۸