شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۲ قطعه، ۱۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ فضه واست بمیره که پر خونه چادرت زمینه ۶.۲ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۴۷۴۵ ۲۴۷۳
۲ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ایل و تبارم از شما همیشه نون گرفته اند واحد ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۵۲۹۲ ۲۱۱۱