شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ مادر اینجوری بهونه کفن داری زمینه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۲۶۳۳ ۱۳۷۴
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ قیامت آشنای زهرا میشه شور ۵.۹ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۲۹۱۷ ۱۷۲۵
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ مرید اون بی بی ام که تا نداره واحد ۵.۵ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۵۲۱ ۱۰۰۰
۴ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ من که سرگشته اسرار توأم یا زهرا شعرخوانی ۶.۷ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۱۰۸۲ ۶۴۴