شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۶ بیا اسما کمک حالم روضه ۱۶.۳ ۱۷:۳۲ ۰ ۰ ۱۷۴۵ ۶۵۳
۲ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۶ مونده نفس تو سینه پر خونم زمینه ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۸۶۸ ۱۱۹۳
۳ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ماه داره گریه می کنه برای علی زمینه ۵.۲ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۸۱۸ ۱۳۱۹
۴ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ای وای دلم خونه واحد ۷.۴ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۱۴۸۲ ۱۰۲۵
۵ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۶ یابن ولی الله سلام علیک شور ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۵۶۷ ۱۱۶۳
۶ شام شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۶ یه شب تفأل زدم به چشمای خیس تو شور ۵.۸ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۲۱۵۵ ۱۱۹۴