ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ نبینم دست به زانوهات گرفتی زمینه ۶.۸ ۷:۱۷ ۱ ۱ ۳۷۴۲ ۱۷۶۵
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ای جان جهان جهان جان ارباب شور ۶.۲ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۴۱۲۶ ۲۱۶۷
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ یه حس غریبی همیشه منو می ترسونه واحد ۷.۹ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۱۷۴۱ ۱۱۱۵