شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ تا در خرابه وا شد نیمه شب روضه ۵.۵ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۲۴۴۲ ۹۶۸
۲ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ گفتم میاد بابام گفتن که رؤیامه زمینه ۱۰.۱ ۱۰:۵۳ ۰ ۰ ۳۱۱۱ ۲۳۹۵
۳ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ این همه درد دلم چشم تری می خواهد واحد ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۱۹۰۲ ۱۵۳۶
۴ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ غیر تو حالم رو کسی نمی پرسه شور ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۲۹۱۰ ۲۱۰۰