شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ برای روضه زهرا به خدا یک جمله بسه روضه ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۷۱۷ ۱۰۱۱
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ اسم تو می بارد از نفس باران زمینه ۵.۶ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۱۲۵۲۹ ۴۹۴۲
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ لاله زاره عقیقه چادر خاکی زمینه ۸ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۸۸۴۳ ۳۴۲۴